Strategi för Naturvårdsverkets arbete med fjällsäkerhet

Naturvårdsverket utvecklade och beslutade under 2020 om en ny strategi samt en vision för fjällsäkerhetsarbetet. Här följer en sammanfattning av våra uppdrag, förutsättningar och våra övergripande mål. 

Vision

En trygg fjällmiljö för alla som vistas och verkar i fjällen

Naturvårdsverkets uppdrag kring fjällsäkerhet

Gällande fjällsäkerhetsarbetet i Sverige ska Naturvårdsverket driva och samordna med fokus på att främja förutsättningarna för säkra och trygga aktiviteter i fjällen samt förebygga olyckor och tillbud. Vårt arbete vänder sig till var och en som verkar i eller besöker svenska fjällen oavsett om det är i yrket eller på fritiden. 

Berörda verksamhetsområden

Naturvårdsverkets har flera uppdrag och ansvarsområden kring fjällsäkerhet:

 • främja samordning av verksamheter som ingår i fjällsäkerhetsarbetet, nförebygga tillbud och olyckor genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utvecklingsarbete på området,
 • samordna Fjällsäkerhetsrådet,
 • stödja, följa och vägleda det lokala fjällsäkerhetsarbetet,
 • vara huvudman för ett lavinprognosprogram som inkluderar lavinprognoser och lavinutbildningar.

Till detta kopplar på olika sätt andra uppdrag såsom

 • uppföljning av miljömålen, Agenda 2030 och friluftslivsmålen samt
  utveckling av målsystemen,
 • samordning av det Nationella Snöskoterrådet
 •  vara huvudman för statliga leder i fjällen med tillhörande anläggningar i
  skyddade områden.

Övergripande mål för Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsarbete

För att nå önskade effekter arbetar vi mot fyra övergripande mål:

 • Vi arbetar för allmänhetens bästa utifrån helheten
 • Vårt fjällsäkerhetsarbete är förankrat och trovärdigt
 • Vi bidrar med kunskap och kommunicerar proaktivt
 • Vi utvecklar sakområdet utifrån omvärldsförändringar

Naturvårdsverkets strategiska ställningstaganden

Nedanstående övergripande strategiska arbetssätt bör utifrån de övergripande målen samt Naturvårdsverkets uppdrag och utmaningar vara kännetecknande för Naturvårdsverkets arbete med fjällsäkerhet.

Vi arbetar för allmänhetens bästa utifrån helheten


Naturvårdsverket utgår från att det i första hand är den enskilde fjällbesökaren som behöver ansvara för sin egen säkerhet och att denne behöver ha kunskap. Det är upp till var och en att kunna förebygga olyckor och tillbud, arbetet med fjällsäkerhet är ett verktyg att främja förutsättningarna för en säker fjällvistelse. Naturvårdsverket bidrar med information och beslutsstöd så att den enskilde kan öka sin kunskap, förbereda sig och uppleva fjällen på ett säkert och tryggt sätt. Det innebär att Naturvårdsverket vänder sig till samtliga besökare i fjällen, svenska och utländska, och till de som stadigvarande bor och verkar i fjällen. Vi utgår från samspelet mellan djur, natur och människa vid utövande av friluftsliv, jakt, fiske och snöskoteråkning samt näringsverksamhet.

Vårt fjällsäkerhetsarbete är förankrat och trovärdigt

Naturvårdsverket samordnar och samverkar med berörda aktörer och  tillhandahåller arenor för att kunna mötas och utbyta erfarenheter och kunskap mellan de lokala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt kan bidra till fjällsäkerhetsarbetet. Vi utvecklar samverkan med potentiella vidareförmedlare av information i syfte att nå olika målgrupper på nya sätt, en bredare samverkan med aktörer inom berörda näringar ökar våra kunskaper om nya besöksgrupper, trender inom olika aktiviteter mm. Det internationella samarbetet är av stor betydelse. Dels för att de svenska fjällen har många internationella besökare, dels för att resurserna för att utveckla vårt fjällsäkerhetsarbete är begränsade. Vi hämtar hem, anpassar och implementera kunskap, teorier och metoder, och bidrar i internationella projekt. Genom att utgå från best practice i våra egna verksamheter och arbeta professionellt och systematiskt med säkerhet så är vi en förebild för andra aktörer inom fjällsäkerhetsområdet.

Vi bidrar med kunskap och kommunicerar proaktivt

Säkerhetsarbete handlar i mångt och mycket om att förebygga händelser med låg sannolikhet som kan få stora konsekvenser. Besöks- och händelsestatistik behöver utvecklas och kompletteras med händelseanalyser och utvärdering. Arbetet bygger på vetenskaplig grund men också erfarenhetsbaserad kunskap och best practice.

En aktiv omvärldsbevakning avseende forskning, innovationer och utvecklingsarbete kring fjällsäkerhetsrelaterade sakområden bidrar med ny kunskap.  Naturvårdsverkets kommunikation kring fjällsäkerhet ska primärt vara inriktad på säkerhetsfrågor. Naturvårdsverket använder flera varumärken för sin kommunikation vilka vi ska fortsätta vårda och utveckla. Det övergripande målet för vår kommunikation är att bidra till att förebygga olyckor och tillbud, samt att bidra till ett bibehållet eller ökat naturintresse med respekt och kunskap för fjällen. Vi arbetar proaktivt och långsiktigt, och har en tydlig roll som talesperson för fjällsäkerhet i Sverige.

Vi utvecklar sakområdet utifrån omvärldsförändringar

Vi utvecklar löpande våra fjällsäkerhetsrelaterade sakområden och anpassar vår verksamhet när förutsättningarna ändras och ny kunskap tillkommer. Vi följer och utvärderar utvecklingen av omvärldsfaktorer med stöd av ett brett kontaktnät inom många olika samhällssektorer. Vi identifierar brister och behov av kunskap. Fjällsäkerhet är ett tvärvetenskapligt fält och bredden på frågor är stor.


Arbetsområdet spänner över teknisk utveckling gällande datainsamling och analys, produktutveckling, beteendevetenskap, kommunikation, riskhantering, klimat och meteorologi, och beror av såväl forskning och traditionell kunskap.

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning och målgruppsundersökningar för att hela tiden förbättra kunskapsunderlaget och informationstillgången. Vi använder oss av lärdomar och erfarenheter för att planera kommande arbete utifrån exempelvis nya aktiviteter, resmönster, rörelsemönster och olika kategorier av utövare.