Vädervarningar från SMHI

SMHI:s prognos- och varningstjänst ger information för skydd av liv och egendom. Arbetet bedrivs dygnet runt och SMHI har ständig beredskap för akuta insatser. SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner.

Fjällvädervarningar ges för meteorologiska eller hydrologiska förhållanden och är uppdelade i tre olika klasser; klass 1, klass 2 och klass 3, där klass 3 är den mest allvarliga.  Att SMHI utfärdar en varning innebär inte att det aktuella väderfenomenet kommer att inträffa, men att sannolikheten är stor för att det kommer göra det. Varningar och prognoser justeras kontinuerligt.

Från och med den 14 april 2021 komer SMHI att inför ett nytt system för vädervarningar baserat på vilken konsekvens vädret medför för människor och samhället i övrigt. Läs mer på SMHIs webbplatsDet finns tydliga kriterier för när SMHI ska gå ut med varningar.
 Kriterierna har bestämts av SMHI i samråd med myndigheter, landsting och kommuner samt naturligtvis inom Fjällsäkerhetsrådet.  Om ansvarig meteorolog på SMHI gör bedömningen att sannolikheten för att varningskriteriet ska uppfyllas överstiger 50 % går varningen ut, upp till 24 timmar innan händelsen beräknas inträffa. 

Varningen följs sedan upp kontinuerligt utifrån senast tillgängligt underlag fram till dess att händelsen är över. Justeringar av varningen kan göras om nya prognoser till exempel visar att området som omfattas bedöms ändrat, eller att högre eller lägre varningsklass bör gälla. 

Så sprids varningar 

SMHI har ett nationellt uppdrag att utfärda varningar inom meteorologi, hydrologi och oceanografi för Sverige. Varningar från SMHI utfärdas av ansvariga meteorologer, hydrologer och oceanografer som är experter inom sina respektive områden. Varningarna sprids via SMHIs kanaler – webb och Twitter - samt via massmedia.  SMHI kan också ge ut en meteorologisk- respektive hydrologisk risk. Risken utfärdas när det kan bli ett besvärligt väderläge men då det är större osäkerheter i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska omfattning. Om osäkerheten i prognosen minskar kan risken övergå i en varning. 

Prognosen är grunden 

Det som ligger till grund för att en varning utfärdas är den aktuella väderprognosen.  Vädervarningar hittar du på SMHI:s webbplats.