Bakgrund till fjällsäkerhetsrelaterade uppdrag på Naturvårdsverket

Fjällsäkerhetsrådet är sedan 1984 en del av Naturvårdsverket.
Naturvårdsverkets ursprungliga uppdrag om fjällsäkerhet går tillbaka till
proposition 1983/84:145 om turist- och rekreationspolitiken m.m. Den
dåvarande myndigheten Fjällsäkerhetsrådet skulle avvecklas som egen
myndighet och dess verksamhet föras över till Naturvårdsverket som meddelade regeringen att verksamheten som verket såg som sina huvuduppgifter var att främja en samordning av de olika verksamheter som ingick i fjällsäkerhetsarbetet, att verka för information och utbildning samt att följa och stödja forsknings- och utvecklingsarbetet inom området. Till stöd för sitt arbete inrättade Naturvårdsverket ett samrådsorgan – fjällsäkerhetsrådet - med de ledamöter som tidigare ingått i det organ med samma namn som ansvarat för fjällsäkerhetsfrågor.

Genom åren har flera uppgifter tillförts Naturvårdsverket som berör
fjällsäkerhetsrelaterade uppgifter.

Bland annat att: 
- främja samordning av verksamheter som ingår i fjällsäkerhetsarbetet,
förebygga tillbud och olyckor genom att dels informera och utbilda om
fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området.
- stödja, följa och vägleda det lokala fjällsäkerhetsarbetet
- samordna Fjällsäkerhetsrådet och Nationella Snöskoterrådet,
- vara huvudman för ett lavinprognosprogram som även inkluderar
lavinutbildningar,
- vara huvudman för statliga leder i fjällen med tillhörande anläggningar mm. 

Ta del av en historisk bakgrundsbeskrivning om vilka uppgifter och uppdrag som Naturvårdsverket har fått genom åren(PDF)